โคบอลท์ - ฮาร์ดเดนเนอร์

เบนโซนอกซ์ (ยาโป๊วแดง)/ ไฮเดอรอกซ์ (ยาโป๊วเหลือง)

These product has used as an initiator in the curing of unsaturated polyester resins in the presence of a cobalt accelerator at room and elevated temperatures. Also suitable for the curing of gelcoat resins, laminated resins, lacquers and castings.

ฮาร์ดเดนเนอร์ (A 60)

ฮาร์ดเดนเนอร์ (A 60) นำเข้าคุณภาพมาตรฐาน มีคุณสมบัติเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการทำงานกับเรซิ่น โดยการผสมร่วมกับโคบอลท์

โคบอลท์

โคบอลท์นำเข้าคุณภาพมาตรฐาน มีคุณสมบัติเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการทำงานกับเรซิ่น โดยการผสมร่วมกับฮาร์ดเดนเนอร์

  • เบนโซนอกซ์ (ยาแดง)/ ไฮเดอรอกซ์ (ยาเหลือง)

  • ฮาร์ดเดนเนอร์ A60

  • โคบอลท์